Е-сметка

Активирајте Е-сметка

Со активирање на услугата Е-сметка Вашите месечни сметки ќе ги добивате електронски на Вашата Е-маил адреса, брзо, безбедно и секогаш навреме, наместо во хартиена форма.

Што добивате со Е-сметка?


  • Сметката ја добивате редовно и навремено на Вашата Е-маил адреса
  • На Е-маил добивате PDF документ од Вашата месечна сметка
  • Сметката ќе може да ја платите онлајн од каде било!