Услуги

Во делот на управување со станбени влезови нудиме:

 • подготовка на план за одржување на станбената зграда со динамика за спроведување и спроведување на истиот;
 • подготовка на пресметка на трошоци на управување на станбената зграда и распоредување на трошоците меѓу сопствениците на посебните делови;
 • примање уплати од сопствениците на посебните делови врз основа на месечна пресметка и подмирување на обврските од договорите склучени со трети лица;
 • обезбедување наплата од сите сопственици на посебни делови;
 • информирање сопствениците на посебните делови за својата работа и доставување месечни и годишни пресметки;
 • изготвување годишен извештај за управување со објектот;
 • извршување на одлуките на сопствениците на посебните делови;
 • стопанисување со резервниот фонд;
 • техничко одржување на заедничките делови;
Во делот на услуги од областа на хигиена нудиме:

 • чистење на станбени влезови (ходник, скали, лифт);
 • чистење на двор на станбени влезови (патеки, тревник);
 • чистење на куќи/станови/викендици;
 • чистење на деловни простории;
 • чистење на градежен шут;
 • перење стаклени површини;
 • машинско чистење теписи и подни облоги;
 • машинско чистење на мебел;
 • машинско чистење на душеци;
 • машинско миење и полирање подови;


Услугите за чистење можете да ги користите:

 • еднократно;
 • тековно одржување (неделно, месечно или по договор);
 • генерално (детално и темелно чистење на просторот);
 • парцијално (чистење на посебни делови)
Во делот на техничко одржување на станбени и деловни објекти, преку соработка со трети лица, нудиме:

 • електричарски услуги;
 • водоводџиски услуги;
 • браварски услуги;
 • хортикултурно уредување на дворови;
 • санирање на кровни конструкции;
 • олуци и заштита на зградата од продирање на вода;
 • чистење на оџаци;
 • промена на поштенски сандачиња;
 • молеро-фарбарски услуги;
 • одржување на лифтови;
 • градежни услуги;
 • изработка на фасада и елементи на фасадата;


Услугите за техничко одржување можете да ги користите:

 • редовно одржување;
 • одржување по повик (се извршуваат по повик на клиентот);
 • итни интервенции (викенди,празници, попладневни или ноќни часови);